Όροι Χρήσης

Η χρήση της Τράπεζας Χρόνου (εφεξής ΤΧ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΤΧ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ΤΧ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΤΧ.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΤΧ καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Με την πρόσβαση σας στο τμήμα μελών της τράπεζας χρόνου του Δήμου Παλλήνης δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους:

 1. Η Τράπεζα Χρόνου αποτελεί δράση του Δήμου Παλλήνης με σκοπό τη κοινωνικοποίηση και ενδυνάμωση του ατόμου μέσω ενός δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών που υποστηρίζεται από το δικό του εσωτερικό «νόμισμα-χρόνο».
 2. Οι συναλλαγές των μελών εκτός της άμεσης ανταλλαγής γίνονται αποκλειστικά με εναλλακτικό νόμισμα. Καμία πρόσμιξη με το ευρώ δεν επιτρέπεται διότι θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για το δίκτυο, που έχει άλλο νόημα και σκοπό. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται, για παράδειγμα, μια ώρα μαθήματος Ισπανικών εξισώνεται με μια ώρα φροντίδας του σπιτιού. Η μονάδα ‘νόμισμα-χρόνου» αποτελεί μία κεντρική μονάδα που χρεώνει και πιστώνει τον λογαριασμό χρόνου κάθε μέλους όπως μια τράπεζα κρατάει λογαριασμό των αναλήψεων και καταθέσεων.
 3. Οι υπηρεσίες που ανταλλάσσονται δεν είναι συνδεδεμένες με χρηματικές μονάδες (Ευρώ). Δεν δικαιολογείται καμία εγχρήματη συναλλαγή και στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη των εμπλεκόμενων μελών να τα προμηθευτούν. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου δεν αποδέχονται το χρήμα σε καμία μεταξύ τους συναλλαγή. Αν ζητηθούν χρήματα από κάποιο μέλος για τις υπηρεσίες που παρείχε, αυτό παραβιάζει αυτόματα τις αρχές λειτουργίας της Τράπεζας Χρόνου και πρέπει να αναφερθεί άμεσα στους διαχειριστές. Οι μονάδες χρόνου χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή των υπηρεσιών.
 4. Η ορθή λειτουργία της T.X. απαιτεί την συνείδηση από όλα τα μέλη της έννοιας της αμοιβαίας ανταλλαγής. Κάθε άτομο που γίνεται μέλος, πρέπει να νοιώθει την εμπιστοσύνη από και προς τους άλλους εταίρους. Η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της Τράπεζας Χρόνου, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η προσωπική επαφή και μια πρώτη γνωριμία είναι σημαντικές για τη λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου. Η προσωπική γνωριμία, επαφή και σχέση και η ανάπτυξη δομών κοινωνικής συνεργασίας μπορούν να οδηγήσουν την δημιουργικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της κοινωνίας μας σε επίπεδα κατά πολύ ανώτερα από τα τωρινά.
 5. Για να γίνει κάποιος μέλος της τράπεζας χρόνου πρέπει να έχει ενηλικιωθεί (δηλαδή να έχει κλείσει το 18 έτος ηλικίας).
 6. Κανένα μέλος της τράπεζας δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
 7. Κάθε μέλος της Τράπεζας μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει την απαιτούμενη διαδικασία.
 8. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και δείγμα υπογραφής.
 9. Τα μέλη της Τράπεζας αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ τους να είναι προσβάσιμα από τα μέλη της διαχειριστικής ομάδας του Δήμου.
 10. Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι διαθέσιμα στους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου και είστε υπεύθυνοι για την αληθή δήλωση τους και έγκυρη ενημέρωσή τους σε περίπτωση τροποποίησης τους.
 11. Τα μέλη της Τράπεζας μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο καταγραφής τη μονάδα χρόνου.
 12. Για κάθε μεταφορά μονάδων χρόνου από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο πραγματοποιείται μέσω του Δήμου και βάσει των απαιτούμενων διαδικασιών .
 13. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά από τους υπευθύνους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου.
 14. Οι διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να καταχωρήσουν αγγελία προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντι περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους ο διαχειριστής μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στα αρμόδια όργανα του Δήμου για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του από απάτες και κατάχρηση της προβολής.
 15. Για ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών που απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπως ιατρός), οι διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την προσκόμισή της κατά την εγγραφή.
 16. Στην Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Παλλήνης δημοσιεύονται υπηρεσίες των μελών του. Την ευθύνη για την ποιότητα αυτών την έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογήσουν τη συναλλαγή για ενημέρωση των διαχειριστών της Τράπεζας Χρόνου για την προστασία και των άλλων μελών. Ο Δήμος δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών των μελών της Τ.Χ.
 17. Η Συντονιστική Ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος της Τ.Χ. εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς της και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από την Τράπεζα Χρόνου
 18. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις πιθανές υποχρεώσεις τους προς την εφορία που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν με άλλα μέλη του Δικτύου.
 19. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών σας και του κωδικού πρόσβασης και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας.
 20. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με την κείμενη νομοθεσία για όλες τις συναλλαγές σας μέσα στο δίκτυο, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρετε, αλλά και σε σχέση με τη συμπεριφορά σας προς τα άλλα μέλη ή τρίτους που συναλλάσσονται μέσω της Τράπεζας Χρόνου. Ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος για τις συμπεριφορές των μελών της Τράπεζας.
 21. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Τράπεζα Χρόνου ή την ιστοσελίδα της για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή για σκοπούς ξένους προς τους σκοπούς και τις αρχές της Τράπεζας Χρόνου και του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα μέλος ή λογαριασμό που προβαίνει σε ή παρουσιάζει παράνομη δραστηριότητα και να αφαιρέσει το περιεχόμενο και τους λογαριασμούς που περιέχουν περιεχόμενο παράνομο ή παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 22. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 23. Η χρήση του περιεχομένου ή υλικού από την ιστοσελίδα της Τ.Χ. για οποιονδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης απαγορεύεται, εκτός και εάν λάβετε τη ρητή γραπτή έγκριση του Δήμου αλλά και όσων μελών ή τρίτων τα δικαιώματα μπορεί να εμπλέκονται σε χρήση περιεχομένου που υπερβαίνει τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 24. Ο Δήμος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.
 25. Ο Δήμος δεν εγγυάται ότι η ΤΧ ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η ο Δήμος.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΤΧ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΤΧ και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΤΧ από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.